Ledenvergadering

In het begin van elk nieuw jaar vindt speciaal voor onze leden de algemene ledenvergadering plaats. Alle leden van de Ford XRST Club zijn welkom en hebben stemrecht.

Op een ledenvergadering worden het gevoerde en te voeren beleid besproken, dat uitgevoerd wordt door het bestuur. Het terugkoppelen van het gevoerde beleid gebeurt door middel van:

  • een (secretarieel) jaarverslag (wat heeft de vereniging gedaan)
  • een financieel verslag (inclusief een jaarrekening: wat waren de inkomsten en de uitgaven)
  • Het eventuele afscheid van bestaande bestuursleden
  • Het benoemen van nieuwe bestuursleden
  • Verslag van de ledenadministratie
  • Het behandelen van moties van de leden
  • Het bespreken van evenementen vorig jaar en huidig jaar

De notulen van de laatste ledenvergadering en de financiële stukken kunnen worden op gevraagd bij de penningmeester via het volgende e-mailadres ronald@xrst-club.nl onder vermelding van “Stukken voor ALV [jaartal]”.