Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de aanbieder

Naam: Ford XR/RS-Club
Adres: Zandsteenstraat 122, 8084 XN ‘t Harde
Telefoonnummer: 06-41397464
E-mailadres: bestuur@xrst-club.nl
BTW-identificatienummer: n.v.t.
KvK-nummer: 40507522

Artikel 2 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanbieder: de rechtspersoon die  producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de aanbieder;
3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en aanbieder fysiek in elkaars nabijheid zijn, zoals (maar niet beperkt tot) per fax, telefoon en internet;
4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper of dienstverlener (aanbieder) georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
5. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een aantal producten en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting over een langere periode verdeeld is;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of aanbieder in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen aanbieder en consument en op elk aanbod van de aanbieder.

Artikel 4 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel.
2. De aanbieder bevestigt onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard.
3. De aanbieder treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data voor het geval de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. De aanbieder zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen, indien de consument elektronisch kan betalen.
4. Aan de consument zal de aanbieder bij het product of dienst meezenden de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
a. het bezoekadres van de vestiging van de aanbieder waar de consument met klachten terecht kan;
b. de in artikel 5 lid 3 opgenomen gegevens, tenzij de aanbieder deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
c. de informatie over de garanties en service na aankoop;
d. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan maken of een duidelijke melding met betrekking tot het uitgesloten zijn van het herroepingrecht;
5. De bepaling in lid 4 is alleen van toepassing op de eerste levering indien de aanbieder zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten;
6. De aanbieder kan zich (uiteraard binnen de grenzen van de wet) op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de aanbieder op grond van dit onderzoek  gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd  een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 – Het aanbod

1. De aanbieder zal het nadrukkelijk vermelden indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.
2. Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, zodat de consument het product/dienst goed kan beoordelen. Indien bij het aanbod afbeeldingen worden gebruikt, moeten deze waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten en/of diensten zijn. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een consument direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden de aanbieder niet.
3. Bij een aanbod vermeldt de aanbieder duidelijk wat de rechten en plichten van een consument zijn indien het aanbod wordt aanvaard. Van belang zijn daarbij de
– prijs inclusief eventuele belastingen maar exclusief verzendkosten;
– kosten van aflevering indien van toepassing;
– wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en hoe de consument deze tot stand kan laten komen;
– wijze van aflevering, betaling of uitvoering van de overeenkomst;
– de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan raken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
– de gedragscodes waaraan de aanbieder zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;
– termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de periode voor het gestand doen van de prijs;

Artikel 6 – De prijs

Alle in rekening gebrachte prijzen zijn inclusief eventuele belastingen en toepasselijk statiegeld. Daarnaast worden verzendkosten in rekening gebracht.

Artikel 7 – Betaling

1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen, tenzij anders is overeengekomen, vooraf te worden voldaan.
2. Indien sprake is van non- of wanbetaling door de consument kan de aanbieder, tenzij dat wettelijk beperkt is, redelijk gemaakte kosten bij de consument in rekening brengen, mits zulks vooraf aan de consument is medegedeeld.
3. Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onmiddellijk door de consument aan de aanbieder te worden medegedeeld.
4. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst voordat de afgesproken vooruitbetaling is verricht.

Artikel 8 – Herroepingsrecht bij levering van producten

1. De consument heeft bij de aankoop van producten gedurende 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
2. Het product dient vervolgens binnen 15 dagen na ontvangst door de consument terug gestuurd te worden.
3. Indien de consument van het herroepingrecht gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan de aanbieder retourneren, volgens de door de aanbieder aangegeven redelijke en duidelijke instructies.    

Artikel 9 – Kosten in geval van herroeping

1. Als de consument gebruik maakt van het herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor diens rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de aanbieder dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingrecht

Het herroepingrecht is door de aanbieder uitgesloten voor producten die
door hun aard niet kunnen worden teruggezonden en/of  die door de aanbieder tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten, alsmede bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten zal de aanbieder de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
2. De aanbieder erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.
3. Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal de aanbieder zich inspannen om een vervangend vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten en is de consument vrij de overeenkomst te ontbinden, waarbij de kosten van een eventuele retourzending voor rekening van de aanbieder komen.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken berust het risico van vermissing en/of beschadiging van producten tot het moment van bezorging aan de consument bij de aanbieder.  Het adres dat de consument aan de aanbieder heeft medegedeeld geldt als plaats van levering.
5. De aanbieder zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien sprake is van vertraging bij de bezorging, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In een dergelijk geval heeft een consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft indien de aanbieder niet tijdig of niet kan leveren geen recht op schadevergoeding.
6. In geval van ontbinding op grond van het vorige lid zal de aanbieder het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 12 –Conformiteit

De aanbieder staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 13 – Klachtenregeling

1. De aanbieder beschikt over een  klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de aanbieder.
3. De aanbieder zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de aanbieder binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 – Wijziging van de algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze op de juiste wijze zijn gepubliceerd. Bij wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod genieten de voor de consument meest gunstige bepaling(en) voorrang.

Artikel 15 – Toepasselijk Recht

Op overeenkomsten tussen de aanbieder en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Laatst gewijzigd d.d.  29 juli 2022.